Wanneer het beter moet of kan…

Wanneer het beter kan of moet…

Wanneer je merkt dat je met de kinderen onvoldoende resultaten behaalt of je hebt een onvoldoende als beoordeling van de onderwijsinspectie gekregen.
Wat de aanleiding ook is, je wilt op korte termijn de onderwijsresultaten verbeteren zodat deze weer passen bij wat de kinderen én de ouders van jullie als school mogen verwachten.

Voorgestelde werkwijze:

Stap 1: Bepalen van het vertrekpunt

Met behulp van de indicatoren van de Inspectie brengen we het vertrekpunt in beeld.
Wat is er aan de hand in deze school? Wat heeft de Inspectie gezien en welke adviezen zijn er gegeven en hoe staan deze in relatie tot de schoolontwikkeling? Wat gaat er wel goed en wat kan/moet er beter?

Stap 2: Bespreken van stap 1 met het gehele team


We staan stil bij wat het inspectieoordeel met de teamleden heeft gedaan. We maken duidelijk dat het tijd is om het eigen werk en de resultaten daarvan met elkaar te onderzoeken. Hoe wordt er hier in de school gewerkt, in hoeverre is dat handelingsgericht? Wat zien we de leerkrachten “doen”? Wordt er gedaan wat afgesproken is? Is er sprake van een gezamenlijke focus en samenhang?

Stap 3: Maken van een concreet verbeterplan

We maken een plan van aanpak afgestemd op de schoolspecifieke situatie. We zijn hierbij gericht op snel succes. Voor de kinderen en het schoolteam is het gewenst om niet langer dan nodig genoegen te nemen met onvoldoende prestaties.
In de verdere aanpak zijn we naast het behalen van deze snelle successen natuurlijk ook gericht op borging.

Stap 4: Aan de slag


Een periode van hard werken breekt aan. Vaak schept het predicaat “zwakke school” na een periode van teleurstelling wel duidelijkheid. Het maakt urgentie voelbaar om samen de handen uit de mouwen te steken.
In deze periode is aandacht voor de duidelijke en realistische doelen uit het verbeterplan. Onder andere door de inzet van groepsbezoeken richten we ons op wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk. “Zien we al wat we willen zien” staat centraal.

Stap 5: Evaluatie en Borging


Tijdens het uitvoeren van het verbeterplan ondersteunen we het vastleggen van ‘wat werkt’ in relevante documenten en procedures. Naast het borgen van effectief handelen wordt zo ook het systeem van zorg en begeleiding beschreven en vastgelegd. Wanneer er doelen gerealiseerd zijn, vieren we een klein feestje.

Waar gaan we voor?

  • Een helder plan met concrete actiepunten en een duidelijke taakverdeling op niveau van directie, team en interne begeleiding
  • Een voor kinderen, ouders en leerkrachten heldere schoollijn
  • Afgesproken werkwijze, om te beginnen bij de door de inspectie geformuleerde 
aandachtspunten, zoals vastgelegd in het plan
  • Actieve betrokkenheid van alle teamleden
  • Verbeterde leerresultaten van de kinderen
  • Structureel maken van de verbeterpunten door goede borging

Tot slot

Dit traject is natuurlijk een traject op maat. Het bestaat in ieder geval uit een intake, overleg met team en het maken van een verbeterplan waarin bepaald wordt wat er door de school zelf gedaan wordt en wat er verwacht wordt van mij als externe begeleider.

Voor vragen over dit traject neem contact op met Corrine Bleecke


Gehanteerde bronnen